Föreläsningar ABF Göteborg

Aktuella program

Folkets scen: Europas politiska karta dominerades under 1930-talet av att olika fascistiska och totalitärt konservativa fraktioner innehade makten. De skandinaviska länderna kom att utgöra ett undantag. Varför? Hur kom arbetarrörelsen att vara en motkraft mot 20- och 30-talets framväxande fascism? Vilka arbetsmetoder användes, och vad uppnådde man? Räcker verkligen avståndstaganden, motstånd, konfrontationer och demonstrationer för att vara en reell motkraft, eller krävs det även konkret politik? I så fall, vilken? Björn Elmbrant, Lena Berggren och Håkan Blomqvist samtalar.

Läs mer...

Psykologiscenen: Julia Kristeva utvidgade strukturalismens syn på tecken och referens till att också inkludera psyket, och Hon introducerade även begreppet intertextualitet. Vad får en sådan språksyn för följder ur ett psykoanalytiskt perspektiv? Vad får den för implikationer på litteraturen? Vilka följder får Kristevas kritiska granskning av de biologiska definitionerna kvinna/man och hennes arbete med de frågor som rör kvinnlighet? Annika Stiebe, Carin Franzén, Per Magnus Johansson och Sewilius Berg samtalar.

Läs mer...

Litteraturscenen: Behöver författare vara i ett "rustillstånd" för att skriva inspirerande? Det kemiska ruset har genom tiderna anklagats för att slå familjer, människor och förhållanden i spillror, samtidigt som rus i dess olika former ofta setts som en förutsättning för konstnärligt skapande. Kristian Lundberg, Tove Folkesson, Anna Mattsson och Jessica Schiefauer samtalar. Vad är ett "skapande rus"? Vilka positiva effekter finns det? Och hur är det att skriva om rus av olika slag?

Läs mer...

Litteraturscenen: Vad händer med hemmafrun vid tiden för svenska folkhemmets framväxt, när femtiotalet övergår till det moderna sextiotalet? I Liv till varje pris - den avslutande delen i Kristina Sandbergs hemmafru-trilogi - sätts Majs tillvaro och värdegrund i gungning. Plötsligt verkar ingen uppskatta sju sorters kakor, att arbeta i hemmet med familj anses vara en ovärdig sysselsättning, och som icke yrkesarbetande kvinna har hon själv förvandlats till en samhällsbelastning. Hur ska hon kunna anpassa sig och överleva?

Läs mer...